19th Ave New York, NY 95822, USA

Borçlar Hukuku

BORÇLAR HUKUKU

Hukukta en geniş yer kaplayan alanlardan biri de borçlar hukukudur.Borçlar Hukuku,borç ilişkisinin kurulmasını,hükümlerini,türlerini ve borç ilişkisinin sonlanmasını düzenleyen kapsamlı bir özel hukuk dalıdır.

Hukuk büromuz,borçlar hukuku kapsamında aşağıda belirttiğimiz davalarda hizmet vermektedir.

 • Hukuki Danışmanlık,
 • Sözleşme Hazırlanması,İncelenmesi,Revizesi gibi önleyici hukuk hizmetleri,
 • Alacak Davaları,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Kira Alacağı Davaları ve Tahliye Davaları,
 • Kira Tespit Davaları,Kira Bedelinin arttırılması Davası,
 • Ecrimisil Davaları,Ecrimisil nedeni ile Alacak Davaları,
 • Müdahalenin Men-i davaları,
 • İzale-i Şuyu Davaları-Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
 • Haksız Fiil sebebi ile açılacak Maddi ve Manevi tazminat Davaları,
 • Trafik Kazası Sebebi ile açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları…
 

Borçlar Hukukunu,dar anlamda ifade edecek olursak, Borçlar Hukuku,Taraflar arasında ki alacak-verecek,borç ilişkisini düzenlemektedir. Borç ilişkisi kavramını hukuk açısından en basit şekilde tanımlayacak olursak alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf vardır.
BORÇLAR HUKUKUNDAKİ TEMEL KAVRAMLAR

 • Borç Kavramı
 • Borç İlişkisi Kavramı
 • Hukuki İşlem Kavramı
 • Sözleşme Kavramı

Borç ilişkisinin 3 unsuru vardır.Bunlar;Alacak,Borç ve Edimdir. Borçlu,borcunu yerine getirmiyor ise,alacaklı hukuki yollara başvurarak borcunu alabilmektedir.Bunun için alacaklı elindeki evraka göre,borçlu hakkında ya icra takibi başlatacak ya da ilgili mahkemede alacak davası açacaktır.Açılan icra takibine itiraz edilmediği taktirde takip kesinleşecek ve borçlu tüm malvarlığı ile borçtan sorumlu olacaktır.